احمد قوام

شخصیت امروز

داوود پیرنیا

داوود پیرنیا ۱۱ آبان سال ۱۲۷۹ خورشیدی در تهران متولد شد. پیرنیا بنیان‌گذار برنامه‌ی رادیویی گل‌ها بود. پدرش مشیرالدوله حسن…

بیشتر بخوانید »
رویدادها

فرمان مشروطیت

فرمان مشروطیت در اصل فرمان تشکیل مجلس شورای ملی ست که مظفرالدین شاه قاجار در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ خورشیدی امضا…

بیشتر بخوانید »
بستن